Famous declaration of Lord Balfour – ENG /PL

In November 1917, the famous declaration of Lord Balfour was announced. It was preceded by months of negotiations and talks between Zionist organizations and the government in London. This declaration supported by facts only three years later at the conference in San Remo changes the life of Moshe Feldenkrais. In 1917, the war is still going crazy. In addition, in October, the October Revolution and chaos, fratricidal fights and the wave of anti-Semitic pogroms flood the areas of Tsarist Russia. Moshe’s younger brother, Yona, dies of pneumonia. The mother is fighting for survival and keeping the family. There is poverty, hunger and chaos. Baranowicz is near the eastern front. The armies, exhausted by war, are stuck in trenches, leading offensive activities from time to time. And then the press publishes Balfour’s declaration. In the spring of 1918, 14-year-old Moshe Feldenkrais travels to Palestine. He packs a few books of mathematics and physics into his backpack, one notebook with notes. From the mother he gets a little bit of the road. A hired smuggler carries him through the swamps between hostile armies at night. On foot and what moshe gets to Bialystok. There he finds two colleagues from Baranowicz who, following the news of M.Feldenkrais’s departure, followed the same route. In Bialystok, a dozen or so boys join them, in Warsaw there are 50 of them. At that time, the first adults joined them, including the professor at the University of Warsaw. For some time they are wandering with a circus carnival. About 2.5 months after leaving Baranavich Moshe with a group of enthusiasts reaches Krakow. At the same time, probably similar groups of young Poles are coming from France and Switzerland to Poland, many boys of the age of Moshe (including my grandfather) will soon join the Polish legions and will fight for Poland’s independence with weapons in their hands. Moshe’s expedition reaches Bratislava. There are already 200 of them. They spend the night in Jewish schools, in cafes, on squares. The Jewish community everywhere greets them enthusiastically, they get food and money for the journey. Other Jews who are thirsty for freedom and their own country join them. From Prague they reach Vienna via train to Trieste. In Trieste, they fail to embark on any ship, so they set out on foot to Rijeka and there they find a ship with a cement load to Palestine, where Moshe reaches six months after leaving the mother’s home in Baranowicze.

Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Balfour_Declaration#/media/File: Balfour_declaration_unmarked.jpg

 

wersja PL

W listopadzie 1917 roku zostaje ogłoszona słynna deklaracja Lorda Balfour. Poprzedziły ją miesiące negocjacji i rozmów pomiędzy organizacjami syjonistycznymi a rządem w Londynie. Ta deklaracja poparta faktami dopiero 3 lata później na konferencji w San Remo zmienia życie Moshe Feldenkraisa. W 1917 roku ciągle szaleje wojna. W dodatku w październiku wybucha Rewolucja Październikowa i chaos , bratobójcze walki i fala pogromów antysemickich zalewają tereny carskiej Rosji. Na zapalenie płuc umiera młodszy brat Moshe – Yona. Matka walczy o przetrwanie i utrzymanie rodziny. Panuje bieda, głód, i chaos. Nieopodal Baranowicz przebiega front wschodni. Wyczerpane bojem armie tkwią w okopach, prowadząc od czasu do czasu działania zaczepne. I wtedy prasa publikuje deklarację Balfoura. Na wiosnę 1918-ego 14-letni Moshe Feldenkrais wyrusza do Palestyny. Pakuje do plecaka kilka książek z matematyki i fizyki, jeden zeszyt szkolny, z zapiskami. Od matki dostaje trochę drobnych na drogę. Wynajęty przemytnik przeprowadza go nocą poprzez bagna pomiędzy wrogimi armiami. Pieszo i czym popadnie dociera  Moshe do Białegostoku. Tam odnajduje go dwóch kolegów, z Baranowicz którzy na wieść o wyjeździe M.Feldenkraisa ruszyli tą samą drogą. W Białymstoku dołącza do nich kilkunastu chłopaków, w Warszawie jest ich już 50-ściu. Wtedy też dołączają do nich pierwsi dorośli, między innymi profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Przez pewien czas wędrują z trupą cyrkową. Po około 2,5 miesiącach od wyjścia z Baranowicz Moshe z grupką zapaleńców dociera do Krakowa. W tym samym czasie zapewne podobne grupki młodych Polaków idą z Francji i Szwajcarii do Polski, wielu chłopaków w wieku Moshego (w tym mój dziadek) zaciągnie się wkrótce do legionów polskich i z bronią w ręku będą walczyć o niepodległość Polski.

Wyprawa Moshego dociera do Bratysławy. Jest ich już 200-stu. Nocują w szkołach żydowskich, w kawiarniach, na placach. Społeczność żydowska wszędzie wita ich entuzjastycznie, dostają jedzenie i pieniądze na drogę. Dołączają do nich kolejni Żydzi spragnieni wolności i własnej ojczyzny. Z Pragi docierają przez Wiedeń koleją do Triestu. W Trieście nie udaje im się zaokrętować na żaden statek, wyruszają zatem pieszo do Rijeki i tam znajdują statek z ładunkiem cementu do Palestyny dokąd Moshe dociera 6 miesięcy od wyjścia z domu matki w Baranowiczach.

 

Źródło: https://en.wikipedia.org/wiki/Balfour_Declaration#/media/File: Balfour_declaration_unmarked.jpg

Zostaw odpowiedź